Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom tejto web stránky je firma EXIMM Slovakia s.r.o., IČO: 46924035 so sídlom Mostná 8511/17, 821 07 Bratislava. Kontaktné údaje na našu prevádzku v Trenčíne sú: EXIMM Slovakia s.r.o., Osloboditeľov 7447, 911 01 Trenčín, tel.: +421 907 706 422, email: info@otvorimevsetko.sk .

Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť EXIMM Slovakia s.r.o. ako prevádzkovateľ tejto web stránky spracúva, používa a zhromažďuje osobné údaje v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky a nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhlásenie sa vzťahuje výlučne na web stránku www.otvorimevsetko.sk, nevzťahuje sa na web stránky iných prevádzkovateľov, ktoré sú prístupné pomocou odkazov.

Poskytované osobné údaje používateľa web stránky musia byť pravdivé, v prípade ich zmeny je používateľ povinný o ich zmene kontaktovať našu spoločnosť. Ochrana osobných údajov podlieha ustanoveniam zákona o ochrane osobných údajov a právam používateľa upravenými Nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Spracovanie a zber osobných údajov

Všetky údaje spracúvame na základe dobrovoľného súhlasu používateľa webových stránok www.otvorimevsetko.sk . Vyjadrením súhlasu potvrdzuje oboznámenie a súhlas s podmienkami spracúvania osobných údajov uvedených na tejto podstránke.

Navštívením tejto web stránky uchovávajú niektoré služby automaticky určité údaje za účelom poskytovania kvalitných služieb, podpory a tvorby štatistík. Do tejto skupiny údajov je zahrnutá verzia prehliadača, stránka z ktorej ste sa na tento web dostali, IP adresa, operačný systém, typ zariadenia.

Tieto údaje nám pomáhajú pochopiť preferencie a správanie používateľov, pre poskytnutie relevantného, kvalitného a cieleného obsahu, ktorý zodpovedajúco prezentuje naše produkty a poskytuje prínos našim zákazníkom, odbornej verejnosti a návštevníkom. Všetky spomenuté údaje sú poskytované anonymne, neviažu sa na žiadnu konkrétnu osobu. Identifikovanie konkrétnej osoby je vylúčené na základe poskytnutých údajov.

Pomocou analytických nástrojov zaznamenávame, na ktorej podstránke nášho webu došlo k odoslaniu formulára, rovnako ako v niektorých prípadoch i web stránku z ktorej sa používateľ na náš web dostal. Tieto údaje spracúvame pomocou analytických nástrojov tretích strán vyslovene na základe a v rozsahu súhlasu, ktorý používateľ vyjadril.

Na webovej stránke používame kontaktné formuláre pre získanie cenovej ponuky ( vytvorenie nezáväznej objednávky – dopytu) na produkty v našej ponuke. V týchto kontaktných formulároch poskytuje používateľ všetky údaje dobrovoľne výhradne za účelom získania cenovej ponuky. Prostredníctvom kontaktných formulárov získavame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto dodania (adresa).

Prípadné zmeny týkajúce sa ochrany osobných údajov riadne zverejníme na našej web stránke.

Vaše údaje sú v bezpečí

Všetky osobné údaje uchovávame v bezpečí, zabezpečené proti strate, zmenám a zneužitiu. Osoby s ktorými spolupracujeme na správe web stránky a zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou vo vzťahu k uchovávaným osobným údajom. Nesmú ich zneužiť, ani využiť na iný účel.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, uložené prehliadačom na pevný disk používateľa. Plnia viacero účelov – niektoré si vyžaduje fungovanie samotného webu, iné môžu identifikovať návštevníka webu. Tým pomáhajú napríklad zapamätaním údajov pri vypĺňaní formulárov.

Na základe cookies využívame údaje pre zlepšenie online služieb, užívateľskej skúsenosti s webom www.otvorimevsetko.sk a marketingové účely. V prípade, že pri návšteve našej stránky má používateľ v prehliadači cookies povolené, znamená to súhlas a akceptovanie našich podmienok ochrany osobných údajov. Ak si neželá, aby náš web používal cookies (ak ste už odsúhlasili) môže zmeniť nastavenie prehliadača a cookies zakázať.

Pre chod našej web stránky sú cookies nevyhnutné. Zakázaním cookies nedokážeme garantovať plnú funkcionalitu našich stránok.

Údaje používateľov našich stránok zozbierané analytickými nástrojmi tretích strán, službou Google Analytics nebudú použité na identifikovanie konkrétneho návštevníka bez výslovného súhlasu používateľa. Všetky údaje sú anonymizované.

Využívame funkcie služby Google Analytics založenej na zobrazovaní reklám:

  • Google Analytics Demographics a Interest Reporting

Používame Google Analytics Demographics a Interest Reporting. Pre analýzu trendov a marketingu používame údaje zo služby Google Interest na základe záujmov alebo údajov tretích strán o publiku (napr. vek, pohlavie a záujmy) so službou Google Analytics.

SlužbaÚčelTyp údajov
Google AnalyticsŠtatistiky a vylepšenie webuAnonymizovaná IP adresa, demografické údaje
Kontaktný formulár Kontakt a zaslanie cenovej ponuky Meno, priezvisko, e-mail, adresa

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje uchovávame po dobu stanovenú zákonom, súhlasom, alebo po dobu kedy sú nevyhnutné pre spoluprácu. Po uplynutí tejto doby vymažeme Vaše osobné údaje. O výmaz údajov môžete požiadať kedykoľvek odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov zaslaním e-mailu so žiadosťou na adresu info@otvorimevsetko.sk.

EXIMM SLOVAKIA s.r.o.
Mostná 8511/17
821 07 Bratislava

Účel zhromažďovania a uchovávania osobných údajov

Ponuka služieb a produktov sortimentu dverí, trezorov, nábytku, príslušenstva, kľúčovej služby, výroby kľúčov a ostatných poskytovaných služieb, kontakt so zákazníkmi ohľadom cenovej ponuky.

Kategorizovanie osobných údajov

Údaje sa vzťahujú na zamestnancov, zákazníkov, uchádzačov o zamestnanie, dodávateľov a poskytovateľov služieb súvisiacich s chodom web stránky v rozsahu potrebnom na splnenie účelu.

Príjemcovia údajov

Zdravotné poisťovne, externí poskytovatelia a dodávatelia služieb, osoby spolupracujúce na správe web stránok, orgány verejnej moci pre splnenie požadovaného účelu.

Vymazanie osobných údajov

Osobné údaje sú vymazané po uplynutí zákonom vymedzenej lehoty, respektíve podľa lehoty danej v súhlase, alebo ak prestane existovať dôvod na uchovávanie údajov.

Prehlásenie prevádzkovateľa

EXIMM Slovakia s.r.o, prehlasuje, že spracúvané osobné údaje používa iba na uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

Práva v rámci ochrany osobných údajov

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo kedykoľvek požiadať o informáciu či spracúvame Vaše osobné údaje, alebo kópiu poskytnutých osobných údajov, právo vedieť o tom ako osobné údaje používame, za akým účelom ich spracovávame, o stranách ktorým sú údaje poskytované, o dobe spracovania osobných údajov. Údaje budú podľa žiadosti poskytnuté v prehľadnej elektronickej, alebo listinnej forme.

Právo na opravu a doplnenie neúplných osobných údajov

Uchovávané dáta musia byť aktuálne. Ak došlo k zmene Vašich osobných údajov, alebo máte podozrenie, že nami uchovávané údaje sú neúplné, alebo neaktuálne máte právo (budeme radi ak ho budete brať ako povinnosť) informovať nás o zmenách. Údaje bezodkladne opravíme na základe Vašej žiadosti.

Právo na vymazanie osobných údajov

Kedykoľvek nás môžete požiadať o vymazanie Vami poskytnutých osobných údajov. Vymazanie uskutočníme v prípade, ak údaje nie sú viac potrebné pre plnenie zmluvných vzťahov, alebo účelu za ktorým boli poskytnuté a spracúvané, ak je ich spracúvanie protiprávne, ak nám to ukladá zákonná povinnosť, alebo máte námietky k spracovaniu a neexistujú žiadne oprávnené dôvody údaje ďalej spracúvať. Máte právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Máte právo požiadať nás o koniec využívania Vašich osobných údajov napríklad v prípade, že máte pocit neaktuálnosti, protiprávneho spracúvania, alebo nepotrebnosti údajov na plnenie účelu, za ktorým boli spracúvané. V prípade riešenia sporných otázok ohľadom spracovania Vašich osobných údajov musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že budú iba uložené a ďalej nespracúvané.

Právo na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom

V prípade, že Vaše osobné údaje spracúva príjemca (tretia strana), oznámime príjemcovi zmenu, obmedzenie spracúvania, alebo vymazanie osobných údajov. Túto povinnosť si splníme vždy, pokiaľ nevyžaduje neprimerané úsilie, alebo nie je z objektívnych dôvodov takéto oznámenie možné.

Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Máte právo od nás poskytnuté osobné údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom formáte. Kedykoľvek nás môžete požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Osobné údaje spracúvame s Vašim súhlasom. Ak sme Vás požiadali o súhlas, máte právo kedykoľvek súhlas odvolať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní údajov, vrátane profilovania, alebo také ktoré má na Vás právne, alebo iné účinky. V prípade, že je takéto spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo založené na výslovnom súhlase, vykonáme vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov.

Právo namietať

Ak máte pocit, že spracúvame osobné údaje mimo usmernenia plynúceho z platných zákonov a nariadení, alebo v rozpore s Vašimi právami, kontaktujte nás na info@otvorimevsetko.sk a Vašu sťažnosť bezodkladne vyriešime. Máte právo vzniesť námietku, ak spracúvame Vaše údaje pre priamy marketing, alebo z oprávnených dôvodov. Ihneď po obdržaní námietky a nájdení Vám vyhovujúceho riešenia prestaneme so spracúvaním údajov napr. na obchodné, alebo iné účely.

V prípade s nespokojnosťou vyriešenia Vašej sťažnosti z našej strany, alebo podozrenia s nezákonným spracúvaním osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán – Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

E-mail :
a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.
e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk